Prywatność

Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności informujemy Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych podczas korzystania z oprogramowania do zgłaszania nieprawidłowości iwhistle®.

Dane osobowe to informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Obejmuje to przede wszystkim informacje, które pozwalają na wyciągnięcie wniosków na temat Państwa tożsamości, np. nazwisko, numer telefonu, adres lub adres e-mail. Dane statystyczne, które zbieramy np. podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej i których nie można powiązać z osobą użytkownika, nie są objęte pojęciem danych osobowych.

Spółka kfzteile24 GmbH jest zobowiązana Dyrektywą UE 2019/1937 do wprowadzenia i obsługi anonimowego kanału informowania o nieprawidłowościach.
Do realizacji tej dyrektywy firma kfzteile24 GmbH wykorzystuje oprogramowanie iwhistle® whistleblowing. W związku z prawnym obowiązkiem obsługi tego systemu informowania o nieprawidłowościach, firma kfzteile24 GmbH może przechowywać dane osobowe zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

1. Podmiot odpowiedzialny i dane kontaktowe
Podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych („RODO”) jest

kfzteile24 GmbH
Am Treptower Park 28-30
12435  Berlin
(„kfzteile24“, „my“ lub „nas“)

e-mail:  datenschutz@kfzteile24.de

System informowania o nieprawidłowościach jest obsługiwany przez firmę specjalizującą się w tej dziedzinie, iComply GmbH, z siedzibą w 55116 Mainz, Große Langgasse 1A, na zlecenie kfzteile24 GmbH. Firma iComply GmbH jest zobowiązana umową do zachowania ścisłej poufności i przestrzegania wszystkich wymogów dotyczących ochrony danych.

iComply GmbH współpracuje wyłącznie z niemieckim operatorem centrum danych, który musi posiadać certyfikat ISO 27001. Operator centrum danych nie ma dostępu do żadnych danych, służy wyłącznie do przechowywania aplikacji oraz danych w niej zapisanych. Dane osobowe oraz informacje wprowadzone do systemu informowania o nieprawidłowościach są przechowywane w bazie danych prowadzonej przez iComply GmbH w centrum danych posiadającym certyfikat ISO/IEC 27001. Dostęp do danych jest możliwy tylko dla kfzteile24 GmbH. Firma iComply GmbH oraz inne osoby trzecie nie mają dostępu do tych danych. Jest to zagwarantowane w certyfikowanej procedurze poprzez kompleksowe środki techniczne i organizacyjne.
Aktualnego operatora centrum danych można znaleźć na stronie głównej firmy iComply GmbH pod adresem www.iwhistle.de. Wszystkie dane są szyfrowane i przechowywane z wielopoziomową ochroną hasłem, tak że dostęp do nich jest ograniczony do bardzo wąskiego kręgu wyraźnie upoważnionych osób w firmie kfzteile24 GmbH.

2. Inspektor ochrony danych
W przypadku jakichkolwiek pytań lub próśb dotyczących ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt drogą pocztową na powyższy adres lub pocztą elektroniczną: datenschutz@kfzteile24.de.

3. Gromadzenie danych
Podczas zgłaszania naruszeń za pośrednictwem systemu "iWhistle" gromadzone są dane osobowe: 

  • osoby składającej zgłoszenie (np. imię i nazwisko, dane kontaktowe) (nieobowiązkowe/dobrowolne!) oraz
  • osób poszkodowanych w wyniku zdarzenia (np. opis działań osób poszkodowanych)

 wpisane w odpowiednim formularzu sprawozdawczym lub przekazane za pośrednictwem chronionej skrzynki pocztowej są gromadzone i przetwarzane. Dane te są przetwarzane przez odpowiedzialny dział w celu dokonania przeglądu zgłoszonych incydentów, wszczęcia i przeprowadzenia dochodzenia oraz podjęcia w razie potrzeby działań zaradczych.

W ramach kontroli, dochodzeń i działań naprawczych, które należy podjąć, może zaistnieć konieczność przekazania informacji o zgłoszonym incydencie pracownikom innych działów, takich jak dział kadr, doradcom zewnętrznym (np. doradcom prawnym) lub właściwym organom i/lub osobie, której dane dotyczą.

4. Czas przechowywania danych
Zasadniczo przechowujemy zgromadzone dane osobowe tylko tak długo, jak jest to konieczne do wypełnienia zobowiązań umownych lub prawnych. Dane te zostają następnie niezwłocznie usunięte, chyba że są nam one potrzebne do końca ustawowego terminu przedawnienia dla celów dowodowych w przypadku roszczeń cywilnych lub w związku z ustawowymi obowiązkami w zakresie przechowywania danych.

Dla celów dowodowych musimy przechowywać dane kontraktowe przez trzy lata od końca roku, w którym kończy się relacja handlowa z Państwem. Wszelkie roszczenia przedawniają się zgodnie z ustawowym terminem przedawnienia najwcześniej w tym momencie.

Nawet po tym musimy jeszcze przechowywać niektóre z Państwa danych z powodów księgowych. Jesteśmy do tego zobowiązani ze względu na obowiązki związane z dokumentacją prawną, które mogą wynikać z kodeksu handlowego, ordynacji podatkowej, ustawy o bankowości, ustawy o praniu pieniędzy oraz ustawy o obrocie papierami wartościowymi. Określone tam terminy przechowywania dokumentów wynoszą od dwóch do dziesięciu lat.

5. Państwa prawa
Zgodnie z odpowiednimi wymogami prawnymi przysługują Państwu następujące prawa w zakresie ochrony danych osobowych:

• prawo do informacji (art. 15 RODO, § 34 BDSG [niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych])
• prawo do usunięcia (art. 17 RODO, § 35 BDSG [niemieckiej ustawy federalnej o ochronie danych])
• prawo do sprostowania (art. 16 RODO)
• prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
• prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)

W celu skorzystania z opisanych tutaj praw, można w każdej chwili skontaktować się z nami przez dane kontaktowe wskazane w „Podmiot odpowiedzialny i dane kontaktowe”.

Mają Państwo również prawo do złożenia skargi do odpowiedzialnego za nas organu nadzorującego ochronę danych: Berliński komisarz ds. ochrony danych i wolności informacji, Friedrichstr. 219, 10969 Berlin. Prawo to może być wykonywane przez organ nadzorczy w państwie członkowskim, w którym Państwo przebywają, w miejscu pracy lub w miejscu domniemanego naruszenia danych.

6. Prawo odwołania i sprzeciwu
Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO mają Państwo prawo do odwołania swojej zgody w dowolnym momencie. Konsekwencją tego jest to, że w przyszłości nie będziemy kontynuować przetwarzania danych w oparciu o tę zgodę. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania odbywającego się na podstawie zgody do momentu wycofania.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 f) RODO, mają Państwo na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych, jeżeli istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub jeżeli sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym drugim przypadku przysługuje Państwu ogólne prawo sprzeciwu, które jest również przez nas realizowane bez podania przyczyn.

Jeżeli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, prosimy o nieformalne powiadomienie na adres kontaktu podany w Podmiot odpowiedzialny i dane kontaktowe.

7. Zmiany w polityce prywatności
Od czasu do czasu aktualizujemy niniejszą politykę prywatności, na przykład w przypadku zmiany wymogów prawnych.

© kfzteile24 - 21 października 2021 r.